PIXELKY.SK


Ochrana osobných údajov


            Bc. Juraj FEDURCO, Stálicová 12, Košice IV - 04012
 

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Účel spracúvania osobných údajov - Fotografie:

V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby

Zoznam osobných údajov: fotografia,exif data(načíta GPS súradníce z obrázka,keď ich obsahuje a následne skonvertuje do čitateľnej adresy,pri nahrávaní fotiek sú defaultne nastavené,aby sa verejne nezobrazovali-môžete si to zmeniť zvlášť pri editácií fotiek),zaznamenáva sa IP adresa, aby sa napríklad obmedzilo koľkokrát ste navštívili fotku-aby sa to viackrát nezarátalo,email-je neverejný, IP adresa sa zaznamená aj ,keď naštívite stránku.
dobrovoľné údaje,ktoré sú neverejné  - meno,priezvisko,ulica,číslo domu,mesto,psč,telefón,email ( tieto údaje budeme od vás požadovať, keď zavedieme platené balíky. Tieto  údaje sa potom použijú na učtovný doklad.)
údaje,ktoré sa zobrazia na web stránke :štát,pohlavie,záujmy - užívateľ vyplní po vlastnom dobrovoľnom zvážení,
                                      GPS súradníce z obrázka,keď ich obsahuje,exif data keď povolíte zobrazovanie v sekcii Uprava fotiek, a adresa skonvertovana z GPS súradnic, je tiež možnosť či ju povolíte alebo zakažete.

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia: ACTIVE 24, s.r.o., organizačná zložka, Vlčkova 8/A Bratislava 811 04, 35564555

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Evidencia klientov - po dobu využívania klientov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii klientov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii registrovaných klientov
Okruh dotknutých osôb: Klienti
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko,pohlavie,záujmy, email zostáva neverejný, IP adresa zostáva neverejná
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas

Účel spracúvania osobných údajov v Marketingu:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii členov na účely zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, email zostáva neverejný, IP adresa zostáva neverejná
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila


Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci
Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa zostáva neverejná, predmet a obsah pošty neverejný, IP zostáva neverejná
Právny základ spracúvania osobných údajov:Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente) a Zákon 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní

Účel spracúvania osobných údajov v evidencii reklamácii:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely uplatnenia reklamácie.

Okruh dotknutých osôb:fyzické osoby – klienti
Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail a povaha reklamácie, IP adresa –údaje sú neverejné pri reklamácií
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
Kategórie príjemcov:
SOI-Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

- Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
- Právo na opravu osobných údajov
- Právo na vymazanie osobných údajov
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 - Právo na prenos svojich osobných údajov
- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Bc. Juraj FEDURCO prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

 Účinnosť platí od 25.5.2018

 

 
 
 sk ru de en hu cz pl fr