PIXELKY.SK


Všeobecné podmienky


 Podmienky služby


Obsah sa vzťahuje na všetky obrázky dostupné na základe licencie Pixelky. Pod pojmom obrázky sa chápu ako fotografie, kresby, ilustrácie.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo upraviť podmienky využívania služieb. Ak tak urobíme, zmeny zverejníme na tejto stránke a  uvedieme dátum poslednej zmeny týchto podmienok. Akékoľvek  zmeny nadobudajú platnosť okamžite. 

Požiadavky na registráciu

Ak sa rozhodnete zaregistrovať na našom portáli, tak súhlasíte dodržiavaním naších podmienok, a uvádzať vaše pravdivé informácie, v registračnom formulári. Získané informácie o vás sa riadime priavidlami o ochrane osobných údajov. Ak nie ste plnoletá osoba vo svojej krajine, službu môžete používať,iba so súhlasom rodiča alebo svojho zákonodarného zástupcu.

Použitie Služby

Využívaním služby sa zaväzujete,že nebudete používať nekalé spôsoby na získavanie údajov od iných užívateľov, upravovať, zdrojové kódy, alebo kopírovanie obsahu akýmkoľvek spôsom je zakazané.

Užívatelia na tomto portáli zverejňujú svoje fotky, ktorým prideľujú licencie, a tým pádom autori sami určujú spôsob používania svojich diel. Naďalej im zostávajú autorské práva, a nahraté fotografie sa nestávajú majetkom portálu pixelky.sk a preto všetkú zodpovednosť za nahratý obsah nesú registrovaní užívatelia.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vymazať fotku užívateľovi, bez upozornenia, ak je veľmi nekvalitná, zosmiešňuje a uráža iné osoby na fotke.

Pixelky zakazujú:

- predaj alebo distribúciu obrazov, ak to autor nepovolí
- zobrazovanie identifikovateľných osôb urážlivým, pornografickým, obscénnym, nemorálnym, hanlivým alebo iným nevhodným spôsobom
- užívateľom,na fotkách,
propagovať logá,názvy firmy, značky a organizácie, pokiaľ nedostali udelené povolenie. Môžu podliehať autorských právam a iných zákonov čo môžu vyžadovať súhlas tretej strany, najmä na komerčné aplikácie. Pixelky neručia ani nezisťujú, či takéto súhlasy  boli získané, a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti.


Nahrávanie obsahu

Pri nahrávaní fotografií vám autorské práva naďalej zostávajú. Vy len priraďujete licenciu k svojím fotkám.
Preto za obsah, ktorý nahráte nesiete zodpovednosť výlučne vy .
A preto zaručujete a čestne vyhlasujete:

- že vlastníte všetky práva k obsahu, ktorý nahráte na stránku pixelky.sk, a ste autorom všetkých svojich fotiek.Neporušujete autorské práva iných autorov-fotografov a iné práva tretích stran

- že ste získali trvalé, neodvolateľné povolenie potrebné na použitie tohto diela na ľubovoľné účely,bez akýchkoľvek podmienok pokiaľ to vyžaduje zákon.

 Súhlasíte s tým, že  Pixelky nenesie zodpovednosť za konanie svojich používateľov vrátane
zneužitia  akéhokoľvek obsahu, ktorý odovzdáte.

Vyhradzujeme si tiež právo odstrániť akýkoľvek obsah( fotografiu ) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, keď sa domnievame, že je chybný, má nízku kvalitu fotky- príliš rozmazaný, alebo je v rozpore s týmito podmienkami.

Váš účet 
môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť , bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte podmienky.Po zrušení vášho účtu, vaše  právo na používanie služby pixelky.sk okamžite zaniká.

Odškodnenie za porušenie podmienok

Súhlasíte s tým, že odškodníte Pixelky ak im spôsobíte  všetky straty, výdavky, škody a náklady vrátane, okrem iného, ​​primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú  z vášho porušenia podmienok.Súhlasíte tiež s tým, že odškodníte  
ak  spôsobíte Pixekly za všetky nároky vznesené tretími stranami v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.

Obsah tejto stránky sa poskytuje tak ako je, bez záruk.Pixelky neoverujú či užívatelia sú naozaj autormi fotografií,ktoré nahrajú na web, a majú súhlas identifikovateľných osôb alebo iný firiem, ktoré sa zobrazújú na fotkách. Pri registrácií zaškrtavajú a čestne prehlásúju, že sú aurom fotiek, ktoré nahrávajú na web.
 
Pixelky neozodpovedajú za Vás alebo za iné osoby, ani za žiadne iné náhodne alebo akekoľvek škody, ktoré , môžu vyniknúť za nahratý obsah. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akéľkoľvek náhrady, náklady za škody, ktoré môžu vyniknúť pri strate obsahu,prerušení služby alebo pri vymazaní fotografií.

Aké fotografie nemôžem nahrávať?

- je zakazané  zobrazovať pornografické fotky dospelých aj neplnoletých
- je zakazané nahrávať fotky , v ktorých budú neplnoleté osoby vo vyzývavých polohách, polonahé alebo nahé a  tieto fotky  budú automaticky vymazané - poprípade nahlesené na polícií
- Nepoužívajte obrázky s identifikovateľnými značkami na vytvorenie zavádzajúceho spojenia s produktom alebo službou
-
je zakazané nahrávať fotky so zakazanými ( štátnymi či duchovnými) symbolmi
-
je zakazané nahrávať fotky vyzyvajúce k násilu, propagoavniu drog, sebapoškodzovaniu,dávať návody na samovraždy
- je zakázané dávať fotky, ktoré zosmiešňujú akékoľvek náboženstvo, rasu  iné národy

- je zakázané nahrávať fotky,ktoré zosmiešňujú, ponižujú alebo iným spôsobom,  porušujú práva
osôb na fotkách
snímky týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy  sa smú vyhotovovať alebo zverejniť  len s jej súhlasom
V prípade neoprávneného zhotovenia fotografie dotknutej osoby má najmä právo požadovať jej neodvratné odstránenie (alebo upraviť fotografiu  tak, že ju bude nemožné identifikovať – napr. začiernením hlavy, zníženia rozlíšenia v oblasti hlavy a pod

Odporúčame nahrávať bezpečné fotky ako prírodu,budovy,pamiatky,zvieratá na ktorých je čo najmenej osôb

Pixelky.sk neručia za stratu obsahu - fotografií, ktoré nahrá užívateľ, z dôvodu napr. technickej poruchy serveru alebo iného, nelegálného zásahu do zdrojového kódu s úmyslom poškodiť portál, a za vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť  pri zmazaní obsahu-fotografií ,portál neručí za vyniknuté škody, ktoré môžu nastať pri zmazaní uživateľských fotiek. Preto odporúčame, aby ste si svoje fotky zálohovali napr. u seba doma alebo niekde inde.
Platí to aj vtedy, keď administrátor stránky zmaže fotku, bez upozornenia užívateľa, ak sa domnieva, že fotografia nespĺnia dané podmienky portálu.

Pixelky.sk môžu hocikedy, bez udania dôvodu ukončiť službu, vytvárenie fotogalérií a nahrávanie fotografií. Kde s dodatočným predstihom budú užívatelia informovaní emailom, aspoň dva mesiace pred ukončením služieb.

Účinnosť platí od 02.01.2020
sk ru de en hu cz pl fr